Hjälp Hyper Island skapa framtidens utbildningar

Företag, kunder och samhället förändras snabbt – därför behöver utbildningsmöjligheterna också göra det.

En föränderlig arbetsmarknad kräver framtidssäkra utbildningar

Hyper Island vill hjälpa näringslivet och våra studenter genom att skapa utbildningar som är formade efter dagens och framtidens behov på arbetsmarknaden. Genom samtal med våra partners har vi tagit fram följande utbildningar som vi vill söka. Har ni behov av denna kompetens? Hjälp oss gärna genom att delta i en enkät där ni helt enkelt beskriver era framtida kompetensbehov.

AI Business Consultant

Artificiell intelligens kommer att tillämpas i många olika variationer och vara inbäddad i nästan alla avancerade produkter och tjänster i framtiden. Idag hindras AI:s utveckling av tre olika områden där AI affärskonsulter kan lösa dessa utmaningar genom att hjälpa företag att utforska och förbättra deras användning av AI. De kan medverka till att skapa AI-strategier för företag som saknar det samt tillföra kunskap om vad AI kan tillföra, bistå med att implementera strategier samt utbilda och attrahera människor med kunskap om AI till organisationer. Vi kommer även lägga stor vikt vid etiska frågor för att säkerställa att AI inte bara är logiskt smart utan även måste ta hänsyn komplicerade etiska frågor.

Business Developer

Moderna företag inser att digital affärskompetens väger allt tyngre för att lyckas i den digitala och snabbföränderliga miljö de är verksamma i. Kreativa idéer och innovativa lösningar lämnar sällan skissbordet om de inte går att göra lönsamma. I utbildningen utvecklas förmågan att identifiera, utveckla och implementera digitala affärsmodeller.

Utbildningen täcker även digital försäljning på olika plattformar, varumärkesbyggande och innovationsprocesser, kunskap om prissättning, budgetering samt varumärkeshantering. För att dominera det digitala landskapet krävs dessutom förmågan att skapa gynnsamma relationer och förståelse för hur du överträffar dina kunders förväntningar.

Content Developer

Eftersom organisationer idag kommunicerar allt mer via digitala plattformar och kanaler blir roller som behärskar content development allt viktigare. I slaget om kundernas uppmärksamhet räcker det inte längre med att trycka in budskapet i kundens medvetande – det handlar om att förtjäna utrymmet genom att berika kundens liv. Content developers har en förståelse för hur effektivt content skapas liksom metoder för hur kanaler kan analyseras och mätas. De har kunskaper i att generera relevant och målgruppsanpassat innehåll för digitala plattformar och format, såsom web, video, appar, fotografi, bloggar, podcasts, och VR.

Cyber Security Advisor

Den tekniska utvecklingen leder till stora möjligheter för hur vi lever och interagerar med vår omgivning, men det innebär också omfattande exponering för risker. IT- och informationssäkerhet specialister har förmågan att säkerställa en god IT-infrastruktur på företag, förutse utmaningar, upptäcka brister och eliminera affärskritiska hot, som till exempel hackerattacker. Det handlar även om att sprida säkerhetskompetens till dina kollegor så att ni kan arbeta smärtfritt med exempelvis molntjänster, sociala medier, internet of things, mobil- och fjärranslutningar.

Digital Marketer

Gränsen mellan det digitala och fysiska landskapet håller alltmer på att suddas ut. Traditionella varor digitaliseras samtidigt som ett förändrat kundbeteende kräver ett gränsöverskridande mindset. Programmet innehåller både traditionell förståelse för varumärke, kunder och marknadsföring samt hur framväxande trender inom digitalisering, mobilisering och sociala nätverk påverkar marknadsföring. Det innebär en möjlighet till digital expertis och en nyckelroll i hur morgondagens marknadsföring kan bedrivas. Utbildningen omfattar alltifrån analysarbete till kreativt skapande för content oavsett kanal.Gränsen mellan det digitala och fysiska landskapet håller alltmer på att suddas ut. Traditionella varor digitaliseras samtidigt som ett förändrat kundbeteende kräver ett gränsöverskridande mindset. Programmet innehåller både traditionell förståelse för varumärke, kunder och marknadsföring samt hur framväxande trender inom digitalisering, mobilisering och sociala nätverk påverkar marknadsföring. Det innebär en möjlighet till digital expertis och en nyckelroll i hur morgondagens marknadsföring kan bedrivas. Utbildningen omfattar alltifrån analysarbete till kreativt skapande för content oavsett kanal.

Digital Media Creative

Ger en bred kompetens med specialisering: Under 2 år utforskar studenterna design, teknologi, strategi och entreprenörskap med fokus på kreativitet och kommunikation. Under programmets gång har man även möjlighet att utforska design och projektledning, för att sedan välja ett område för specialisering. Utbildningen kretsar inte bara runt teknik och designaspekter, utan fokuserar även på entreprenörskunskap, affärsstrategier och ledarskap. Efter examen besitter studenterna en mängd kunskaper och är redo att starta en karriär som digital designer, art director, producent, strateg, utvecklare, projektledare eller entreprenör.

Digital Project Manager

Det finns en stor efterfrågan på kompetens inom den digitala tjänsteutvecklingen och personer som effektivt kan leda denna utveckling. Utöver en bred teknisk förståelse krävs att man kan hantera kontinuerlig och ofta snabb förändring, driva digital affärsutveckling, innovation och kreativa processer såväl som att effektivt kunna leda team och individer. De har en överblick över olika projektmetodiker, kan effektivt leda och arbeta utvecklingsinriktat med projektmedlemmar och team, lokala såväl som distribuerade. De lär sig arbeta lösningsorienterat efter situation och behov med olika digitala utvecklingsmetodiker såsom till exempel Agile, Lean, Scrum samt applicera och ansvara för struktur i digitalt projektarbete med syfte att effektivisera och maximera resultat.

Frontend Developer

Frontendutvecklare ansvarar för målgruppsanpassad webbutveckling med hänsyn till användbarhet, tillgänglighet med hjälp av HTML, CSS, PHP, Javascript och MySQL. De utvecklar, anpassar och testar webblösningar för webbläsare och plattformar. Ca 90% av företag tillfrågade i IT och Telekomföretagens rapport om IT kompetensbristen förutspår att de behöver anställa programmerare med Frontend kompetens inom en 3-5 årsperiod. De lär sig arbeta interaktivt och agilt, med projektarbeten under hela utbildningstiden i verkliga företag och tillsammans med designers och andra roller. Därmed utvecklas en god förståelse för kommunikation och design samt effektivt arbete i team.

Innovation Leader

Företag som integrerat innovation i strategisk planering, budget och resursallokering har sex gånger högre sannolikhet att uppnå sina finansiella mål enligt Capozzi & Kellen, McKinsey. En innovationsledare arbetar med att ta fram agila metoder för innovation, coacha andra genom innovationsprocessen eller utveckling av innovationsstrategier. De inför systematik, processer och kunskap om hur man organiserar och leder för innovation och har fått en naturlig plats i många organisationer. De har även kunskaper kring att driva disruptiv förändring och omvärldsdriven innovation samt hur ledarskap för innovation skiljer sig från vanligt ledarskap och hur man kan jobba med agila metoder samt som förändringsagenter i organisationer.

Learning Designer

Facilitering är att leda grupper genom processer mot gemensamma mål som uppmuntrar deltagande, ägande och kreativitet. I denna utbildning kommer deltagare få kunskaper och verktyg att facilitera och leda mångfacetterade grupper och team, komplexa processer, workshops samt möten. Hyper Islands över 20 års erfarenhet av facilitering lär deltagarna att designa möten, workshops, byggs lämpliga lärmiljöer, sätta ramverk, prototypa och facilitera långsiktiga processer. Övning av praktisk process design för att få mesta möjliga utav den kollektiva intelligensen erbjuds också. Bygga en faciliterings- toolbox som ger stöd att leda ett team genom utmaningar samt konkreta verktyg och mentala modeller för fortsatt lärande och utveckling i arbetet.

Motion Creative

På det 1 åriga Motion Creative-programmet utvecklas kunskaperna inom animation och  styrning av innovativa rörelsekoncept, från analoga visuella uttryck till de verktyg och programvara som är relevant för motion graphics på film, video och mobila plattformar.

Motion Creatives kan producera 2D video, livemotion, stop motion eller digital animering, videoredigering, storytelling, skript, ljussättning samt produktion och planering. Skapande och produktion av motion design lösningar kräver förståelse av beställarens behov, användares beteenden, konceptuellt tänk och utförande, visuell kommunikation och tekniska aspekter behöver en studerande kunna verka och agera i en komplex produktionsmiljö.

Product Manager

Produktledning är en central organisatorisk process som omfattar mer eller mindre alla delar av ett bolag. Produktchefens roll är avgörande för att säkerställa att produkterna är lönsamma över hela livscykeln. För att bli en framgångsrik produktchef behöver du bemästra många discipliner och vara en mästare på en hel del verktyg och metoder.

Som produktchef behöver du vara en mästare på att förstå och hantera de gränssnitt du har internt på bolaget mellan ledningen, utveckling, leveransorganisation, och beroende på livscykelstatus din produkts försäljning och marknadsföring. Produktchefen är dessutom ansvarig för att ta fram produktstrategier som är kopplad till företagets övergripande strategi, förstå kunderna och marknaden, prioritera krav, skapa roadmaps, prissättning och värde logik.

Retail Experience Designer

När gränsen mellan fysisk handel och e-handel suddas ut blir det allt viktigare att möta kunden oavsett kanal. En Retail Experience designer är en kombination av en kreativ och kommersiell disciplin som kombinerar flera olika områden av expertis exempelvis arkitektur, inredningsdesign, industridesign, grafisk design, ergonomi och kommunikation för att skapa framgångsrika koncept för handel och försäljning. De kan designa inspirerande och övertygande rumsmiljöer för mode och handel som driver kunder till butiker för att få upplevelser som ger de spännande upplevelser och minnen.

Processen för Retail Experience design inbegriper ofta planering, design, ledning och skapande av utrymmen för detaljhandel eller för andra närliggande syften. Begreppet Retailtainment förutspås få stor genomslagskraft för handeln, dvs sammanslagningen av handel och underhållning för att ge unika, roliga erfarenheter för att höja upplevelsen av att handla.